Information in your language - Lao

We provide translated information in Lao to help you learn more about our payments and services.

ພາສາ​ລາວ / Lao

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເອກະສານ​ຕີ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທີ່​ໄດ້​ແປ​​ເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊໍາລະ ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

We provide translated publications to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຊ່ວຍເຫຼືອແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບການແປຂອງພວກເຮົາ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ບໍລິການໂທລະສັບແບບຫຼາຍພາ ສາ ຂອງພວກເຮົາ.

Page last updated: 2 August 2016