Information in your language - Nepali

We provide translated information in Nepali to help you learn more about our payments and services.

नेपाली / Nepali

तपाईलाई हाम्रो भुक्तानी र सेवाहरुको बारेमा सुन्ने (आवाज)र भिडियोमा थप जान्ने मद्दतकोलागि हामी  उल्थाईएका लिखित जानकारीहरु उपलब्ध गराउंदछौ।

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

यदि तपाइ सहायक प्रविधि (एसिस्टिभ टेक्नोलोजी) को प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो अनुवादित जानकारीमा पहुँच पाउन सक्नु भएन भने कृपया हाम्रो बहुभाषिक फोन सेवा मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

पढ्न / Read

हाम्रो बिभिन्न थरिका उल्थाईएका सामाग्रीहरु पढ्नुहोला, जसले हाम्रो भुक्तानी र सेवाहरुको बारेमा जानकारीहरु प्रदान गर्दछ।

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 21 October 2016