ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ / Assyrian - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ܐܲܚܢܲܢ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܲܚ ܦܪܲܣܝܵܬܸܐ ܬܘ݂ܪܓܸܡܸܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܝܠ݂ܵܦܵܐ ܒܘ݂ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘ݂ܬ ܦܘ݂ܪ̈ܥܵܢܲܢ ܘܚ݀ܠܡܲܬ̈ܲܢ

ܐܸܢ ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܡܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܨܵܝܵܐ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ،
ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܣܲܓܝܼܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

ܩܪܝܼ / Read

ܨܲܚܨܝܼ ܠܹܗ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܹ̈ܐ ܡܬܘܼܪ̈ܓܸܡܹܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܲܢ ܘܚܸܠܡܲܬܲܝ̈ܢ.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

ܡܲܫܡܸܥ / Listen

ܡܲܫܡܸܥ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܲܢ ܘܚܸܠܡܲܬܲܝ̈ܢ.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Avoid a debt / ܪܚܘܿܩ ܡ̣ܢ ܕܲܝܢܵܐ

ܡܲܫܡܸܥ ܕܝܵܠܦܸܬ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܸܬ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬ ܕܵܝܢܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܐ.

Listen to learn about what you can do to avoid being in debt to the department.

ܩܪܝܼ ܪܚܘܿܩ ܡ̣ܢ ܕܲܝܢܵܐ / Read Avoid a debt

Changes to newly arrived resident’s waiting periods / ܐ ܬ ܕܚ ܐ ܢ ܝ ܛ ܡ ܐ ܢ ܪ ܡܥ ܐܩ ܐܬ ܪܒ ܣܕ ܐ ܚ ܬܡ

.ܫܡܘܿܥܘܼܢ ܠܫܘܼܚܠܵܦܹܐ ܓܵܘ ܡܸܬܚܹܐ ܕܣܒܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܥܵܡܪܵܢܹܐ ܡܵܛܝܵܢܹܐ ܚܵܕܬܹܐ.

Listen to changes to newly arrived resident’s waiting periods.

ܩܪܘܿܢ ܒܘܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܹܐ ܓܵܘ ܡܸܬܚܹܐ ܕܣܒܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܥܵܡܪܵܢܹܐ ܡܵܛܝܵܢܹܐ ܚܵܕܬܹܐ / Read changes to newly arrived resident’s waiting periods transcript

Changes to the assets test / ܫܘܼܚܠܵܦܹܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܐ

.ܫܡܘܿܥܘܼܢ ܠܫܘܼܚܠܵܦܹܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܐ.

Listen to changes to the assets test.

.ܩܪܘܿܢ ܒܘܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܹܐ ܓܵܘ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܐ / Read changes to the assets test

Multicultural services / ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ

ܡܲܫܡܸܥ ܕܝܵܠܦܸܬ ܒܘܼܬ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܲܚ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

ܩܪܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ / Read Multicultural services

Report fraud /ܡܲܕܥܘܼܢ ܒܘܼܬ ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ

Taskforce Integrity ܡܚܲܦܘܼܛܹܐ ܝܠܵܗ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܹܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܡܲܕܸܥܝܼ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܥܵܢܹܐ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܒܠܹܐܒܹܐ.

Taskforce Integrity is encouraging members of the community to report fraud.

ܩܪܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡܢܘܼܣܸܟ݂ܬܵܐ ܕܡܲܕܲܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ / Read Report fraud transcript

Taskforce Integrity

Taskforce Integrity ܡܚܲܦܘܼܛܹܐ ܝܠܵܗ ܩܵܐ ܬܵܟ݂ܘܿܠܹܐ ܕܡܲܕܸܥܝܼ ܒܘܼܬ ܟܠ ܫܘܼܚܠܵܦܹܐ ܕܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܲܝܗܝ.

Taskforce Integrity is encouraging customers to keep their details up to date.

ܩܪܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡܢܘܼܣܸܟ݂ܬܵܐ ܕ Taskforce Integrity / Read Taskforce Integrity transcript

When former customers still owe us money /ܐܝܼܡܵܢ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܹܐ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܗܵܠܵܐ ܕܲܝܢܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܲܢ

ܡܲܫܡܹܥܡܘܼܢ ܠܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܕ Centrelink ܕܒܸܕ ܫܲܪܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܟܵܢܘܿܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ 2017

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

ܩܪܘܿܢ ܒܘܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܕܲܝܢܹ̈ܐ ܕ Centrelink ܕܒܸܕ ܫܲܪܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ 1 ܟܵܢܘܿܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ 2017 / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

ܓܲܫܩܘܼܢ/ Watch

ܡܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܙܘܿܢ ܠܵܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢ̈ܲܢ ܘܚܸܠܡܲܬ̈ܲܢ.

View translated information about some of our payments and services.

Multilingual Phone Service

ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ Multilingual Phone Service ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕ Department of Human Services ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܲܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ.

This video talks about the Department of Human Services’ national Multilingual Phone Service and how to contact us if you speak a language other than English.

Multicultural Services/ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ

ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܹܐ ܒܝܲܕ Department of Human Services. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܒܲܬܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ ܦܪܝܼܫܬܵܐ، ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܪܚܘܼܛܸܗ ܫܘܼܓ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܲܢ.

This video talks about the range of multicultural services offered by the Department of Human Services. If you are from a culturally and linguistically diverse background these services will assist you to do your business with us.

Page last updated: 22 June 2018