ျမန္မာ / Burmese - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို သင္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံသြင္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ အေခြမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထား႐ႇိပါ သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ အအထာက္အကူျ ပဳနည္ျ ပညာကိူ အသံျူ ျ ပဳအျနၿပီ ကၽြန္ျူပ္တို ျ ၏ ဘာသာျ ပန္ဆိုျ ပီ အျသာ အခ်က္အလက္မ်ာ ကိူ မရယူႏျိူင္လွျ်င္ ၊ ကၽြန္ျူပ္တို ျ ၏ ဘာသာစကာ အျပါင္ျ စူံ ဖူန္ျ ျ ဖင္ျ ၀န္အျဆာင္မႈ ကိူ အျက် ဇူ ျ ပဳ၍ ဆၽက္သယ္ပါ။. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Read

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္း မ်ားအားဘာသာျပန္ေပးထားသည့္ ေရးသားခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လႇန္ေလႇာ၍ ဖတ္႐ႈပါ။

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Watch

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘာသာျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။

View translated information about some of our payments and services.

New to Australia—Payments / ၾသစေၾတးလ်တြင္ လူသစ္ - ေထာက္ပံ့ေပးေငြမ်ား

Department of Human Services' Centrelink ေထာက္ပံ့ေပးေငြမ်ားႏွင့္ Centrepay ဟုေခၚသည့္ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု အေၾကာင္းကုိ ဤဗီဒီယုိတြင္ ျပသထားသည္။ Centrepay သည္ ေထာက္ပံ့ေပးေငြမ်ားကို ရရွိၾကသည့္လူမ်ားအား ရသံုးေငြေၾကးကိုစီမံေစရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု က်သင့္ေငြေတာင္းေျပစာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေနေရးထိုင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ေပးေခ်ရန္ေငြကိုခ်န္ထားေစရန္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။

This video talks about Department of Human Services' Centrelink payments and a free service called Centrepay. Centrepay helps people who get payments to budget and save money to pay for living expenses like household bills.

New to Australia—Medicare Card and Health Care Card / ၾသစေၾတးလ်တြင္ လူသစ္ - Medicare Card ႏွင့္ Health Care Card

Medicare Card ႏွင့္ Health Care Card ႏွင့္ သင္ ရရွိႏိုင္သည့္ သက္သာခြင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေၾကာင္းကုိ ဤဗီဒီယုိတြင္ ျပသထားသည္။ သင္၏ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေသာအခါ ဌာနကုိ ေျပာျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

This video talks about the Medicare Card and the Health Care Card and the types of concessions you can get. It is important to tell the department when your circumstances change.

New to Australia—Looking for work / သစေၾတးလ်တြင္ လူသစ္ - အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း

အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေနေသာသူမ်ားအတြက္ Department of Human Services က ေပးအပ္သည့္ Centrelink ေထာက္ပံ့ေပးေငြ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Newstart Allowance အေၾကာင္းကုိ ဤဗီဒီယုိတြင္ ျပသထားသည္။ ၎ဗီဒီယိုသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနစဥ္ မိမိတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေပးေငြမ်ား ကိုဆက္လက္ လက္ခံရရွိေနရန္အလို႔ငွါ ေထာက္ပံ့ေပးေငြ ရရွိသည့္သူမ်ား လုိက္နာၾကရမည့္ တာ၀န္၀တၲရား အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိလည္း ရွင္းျပထားပါ သည္။

This video talks about Newstart Allowance, a Centrelink payment that the Department of Human Services provides to people who are looking for work. It also explains the types of obligations that people who get the payment must meet, in order to keep receiving their payment while they look for work.

Page last updated: 4 May 2018