Information in your language

Hrvatski / Croatian

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Pružamo prijevode pismenog materijala, te audio i video materijala, da bismo vam omogućili da se bolje upoznate sa našim  isplatama i uslugama.

   

Ako koristite pomoćnu tehnologiju i ne možete pristupiti našim prevedenim informacijama, nazovite naš telefon višejezične podrške.

Preveli smo međunarodne obrasce koje možete koristiti ako živite izvan Australije. Ove obrasce možete koristiti za potraživanje plaćanja koja pruža Centrelink. Možete ih također koristiti za podnošenje zahtjeva za procjenu child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Individuals

Families

Job seekers

Older Australians

Your health

People with disability

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors