دری / Dari - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ما معلومات ترجمه شده کتبی، صوتی و ودیویی را ارائه می کنیم تا شما را کمک نمائیم که راجع به پرداخت ها و خدمات ما معلومات بیشتر حاصل کنید.

درصورتیکه شنل از تکنولوژی مساعدتی استفاده می کنید و به اطلاعات ترجمه شده ما دسترسی ندارید، لطفاً با
خدمات تیلفونی چندزبانی ما تماس بگیرید.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

یک را گوش کنید/ Listen

معلومات ترجمه شده را راجع به پرداخت ها و خدمات ما گوش کنید.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Centrepay / Centrepay

گوش کنید تا راجع به Centrepay معلومات کسب کنید، این یک خدمت مالی رایگان است که توسط دیپارتمنت برایتان پیشکش می گردد.

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

یک را بخوانید Centrepay رونوشت / Read Centrepay transcript

Family and Domestic Violence / خشونت خانگی و خانوادگی

بشنوید تا بدانید ما به افرادی که تحت تأثیر خشونت خانگی و خانوادگی هستند چگونه حمایت و ارائۀ خدمت می نماییم.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

نسخه طرزالعمل ادعایبخوانید را / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Financial Information Service / Financial Information Service

گوش کنید تا راجع به Financial Information Service (FIS) معلومات کسب کنید. FIS یک خدمت رایگان است که مشورت های مالی مجرب و مستقل را جهت کمک بشما ارائه می کند. بهتر است که پول تانرا اداره کنید و به اهداف خویش برسید.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

یک را بخوانید Financial Information Service رونوشت / Read Financial Information Service transcript

Gifting / اهدائیه

گوش کنید تا بدانید که چطور اهدا کردن پول یا دارایی تان می تواند بالای پرداخت های Centrelink شما تاثیر وارد کند.

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

یک را بخوانید اهدائیه رونوشت / Read Gifting transcript

Multicultural services / خدمات چندفرهنگی

گوش کنید تا راجع به انواع مساعدت های ما برای اشخاصی که ترجیع می دهند به یک لسان غیر از انگلیسی صحبت کنند، بدانید.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

یک را بخوانید خدمات چندفرهنگی رونوشت / Read Multicultural services transcript

When former customers still owe us money / زمانیکه مراجعین قبلی ما هنوز از ما قرضدار می باشند

تغیرات مؤرخ 1 جنوری 2017 قرضه های Centrelink را بشنوید.

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

تغیرات مؤرخ 1 جنوری 2017 قرضه های Centrelink را بخوانید / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

Page last updated: 11 April 2018