Thuɔŋjäŋ / Dinka - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ɣok aye awɛ̈rak cï kek geeric gam bïk yïn ya kony ë kuɛ̈n de ariɔmdu ku kony-kony.

Na yïn aye luɔi looi mäkäna bïn akuny wïc ku aciën tënë ë yï wël kuan cï waarïc yök,ka dhïɛl ɣok yuöp talapuun dan ë Talapuun thook-juëc looi. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Piŋ dhël / Listen

Family and Domestic Violence / Macthok ku Tɔŋ Baai

Piŋ dhël ye ɣok kɔc geei kɔ̈ɔ̈th ku konyku keek tɛ̈ ye kek kɔɔc ye nɔ̈k bɛ̈ɛ̈y keen ceŋkä yiic.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

Kuen aiuiɛ̈ɛ̈r de Families and Domestic Violence mɛn ye dhöl yenë käŋ kuany cökthïn / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Page last updated: 29 March 2018