Information in your language

Thuɔŋjäŋ / Dinka

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ɣok aye awɛ̈rak cï kek geeric gam bïk yïn ya kony ë kuɛ̈n de ariɔmdu ku kony-kony.

   

Na yïn aye luɔi looi mäkäna bïn akuny wïc ku aciën tënë ë yï wël kuan cï waarïc yök,ka dhïɛl ɣok yuöp talapuun dan ë Talapuun thook-juëc looi.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.