Ελληνικά / Greek - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Παρέχουμε γραπτές μεταφρασμένες πληροφορίες, ηχογραφημένες και σε βίντεο για να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληρωμές και τις υπηρεσίες μας.

Εάν χρησιμοποιείτε βοηθητική τεχνολογία και δεν έχετε πρόσβαση στις μεταφρασμένες πληροφορίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την multilingual phone service. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Διαβάστε / Read

Ρίξτε μια ματιά στην ποικιλία των μεταφρασμένων μας προϊόντων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις πληρωμές και τις υπηρεσίες μας.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Ακούστε / Listen

Ακούστε τις μεταφρασμένες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις πληρωμές και τις υπηρεσίες μας.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Avoid a debt / Αποφυγή χρέους

Ακούστε για τις αλλαγές στα χρέη προς τη Centrelink από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Διαβάστε για τις αλλαγές στα χρέη προς τη Centrelink από την 1η Ιανουαρίου 2017 / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Centrepay / Centrepay

Ακούστε για να μάθετε σχετικά με το Centrepay, μια δωρεάν υπηρεσία χρηματοοικονομικών την οποία παρέχει το τμήμα.

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

Διαβάστε Centrepay Αντίγραφο / Read the Centrepay transcript

Changes to the assets test / Αλλαγές στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων

Ακούστε τις αλλαγές στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων.

Listen to changes to the assets test.

Διαβάστε τις αλλαγές στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων / Read changes to the assets test

Family and Domestic Violence / Οικογένεια και ενδοοικογενειακή βία

Ακούζηε πώς σποζηερίδοσμε και παρέτοσμε σπερεζίες ζε άηομα ποσ επερεάδονηαι από ηεν οικογενειακή και ηεν ενδοοικογενειακή βία.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

Διαβάστε το αντίγραφο του Families and Domestic Violence σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ενδο-οικογενειακή βία / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Financial Information Service / Financial Information Service

Ακούστε τη δική μας Financial Information Service (FIS).Το FIS είναι μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει ανεξάρτητες και έμπειρες χρηματοοικονομικές συμβουλές, για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα τα χρήματά σας και να επιτύχετε τους στόχους σας.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

Διαβάστε Financial Information Service Αντίγραφο / Read the Financial Information Service transcript

Gifting / Πολυπολιτισμικές υπηρεσίες

Ακούστε για να μάθετε σχετικά με τα είδη βοήθειας που εμείς παρέχουμε σε άτομα που προτιμούν να μιλούν μια γλώσσα εκτός της αγγλικής.

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

Διαβάστε Πολυπολιτισμικές υπηρεσίες Αντίγραφο / Read the gifting transcript

Multicultural Services / Multicultural Services

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

Διαβάστε Αντίγραφο / Read Multicultural Services transcript

Reciprocal health care agreements / Reciprocal health care agreements

Ακούστε για να μάθετε σχετικά με την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς θα βρίσκεστε έξω από την Αυστραλία, σύμφωνα με τις reciprocal health care agreements με μερικές άλλες χώρες.

Listen to find out about accessing healthcare while you are outside Australia, under Australia’s reciprocal health care agreements with some other countries.

Διαβάστε reciprocal health care agreements Αντίγραφο / Read the reciprocal health care agreements transcript

Report fraud / Αναφέρετε Απάτη

H Taskforce Integrity [Ειδική Ομάδα Ακεραιότητας] ενθαρρύνει τα μέλη της κοινότητας ν’ αναφέρουν περιπτώσεις απάτης.

Taskforce Integrity is encouraging members of the community to report fraud.

Διαβάστε Αντίγραφο / Read Report fraud transcript

Taskforce Integrity

H Taskforce Integrity ενθαρρύνει τους πελάτες να κρατούν τα στοιχεία τους ενήμερα.

Taskforce Integrity is encouraging customers to keep their details up to date.

Διαβάστε Αντίγραφο / Read Taskforce Integrity transcript

What you must tell us / Τι πρέπει να μας πείτε

Ακούστε τις πληροφορίες που πρέπει να μας πείτε όταν αλλάξουν οι περιστάσεις σας, και τι θα συμβεί αν δεν το κάνετε

Listen to find out about getting your payments while you are outside of Australia.

Διαβάστε Τι πρέπει να μας πείτε Αντίγραφο / Read the what you must tell us transcript

When former customers still owe us money / Όταν πρώην πελάτες μάς χρωστούν ακόμα χρήματα

Ακούστε για τις αλλαγές στα χρέη προς τη Centrelink από την 1η Ιανουαρίου 2017

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Διαβάστε για τις αλλαγές στα χρέη προς τη Centrelink από την 1η Ιανουαρίου 2017 / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

Page last updated: 11 May 2018