Hmong Daw / Hmong - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Peb muaj daim ntawv txhais no kom pab rau koj to taub zoo txog kev muab nyiaj thiab peb cov kev ua hauj lwm ntawm peb.

Yog koj tab tom siv ib lub xovtooj thiab tsis tuaj yeem nkag mus nrhiav tau peb cov ntaub ntawv uas twb muab txhais lawm thov hu rau peb multilingual phone service. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Nyeem / Read

Mus thuav saib peb cov ntaub-ntawv uas txhais ua ntau yam lus, ntawm qhia txog peb cov kev them-nyiaj thiab kev pab.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018