ကညီကျိၥ် / Karen - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ဒ်သိးနကမၤလိအါထီၣ်ပတၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မၤအဂၤအဖၣ်အဂီၢ်ပကွဲးကျိၥ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွဲးအီၤ,တဲအီၤဒီးအိၣ်လၢတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်စူးကါစဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢ အမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဒီး နလဲၤနုာ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကျိးထံအီၤ မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ဝံသးစူၤ ဆဲးကျၢ ပ multilingual phone service. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

ဖး / Read

ဃုဖးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွဲးကျိၥ်ထံတ့ၢ်အီၤအကလုၥ်ကလုၥ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပတၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ်တက့ၢ်.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

 

ကွၢ် / Watch

ကွၢ်ကီ တၢ်ကဲးကိျာ်က့ၤ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကိျၤဘၣ် ဃး ပတၢ်ဟ့ၣ်ကိျၣ်စ့တနီၤဒီး တၢ်မၤ စၢၤ တဖၣ်တ က့ၢ်ႉ

View translated information about some of our payments and services.

Multilingual Phone Service

ဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ်အံၤ ဟံးန့ၢ်ဘၣ်ဃး Department of Human Services' လၢအဘၣ်ဃးဒီး ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် Multilingual Phone Service ဒီး နကဆဲးကျၢၦၤဒ်လဲၣ် နမ့မ့ၢ်ၦၤ လၢအကတိၤကိျာ်လၢအတမ့ၢ်အဲကလံာ်ကိျာ်ႉ

Multicultural Services/တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအါကလုာ်် အတၢ်မၤ ၿၢၤ တဖၣ်ႉ

ဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ်အံၤ ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအါကလုာ်် အတၢ်မၤ ၿၢၤ တဖၣ် တခါ ဝံၤတခါ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ် အီၤလၢ Department of Human Services လီၤႉ နမ့မ့ၢ်ၦၤလၢ တၢ်ဆဲးတၢ် လၤဒီး ကိျာ်အတၢ်လီၤဆီလၢ တၢ်စ့ၣ်စိၤဂံၢ်ထံး တၢ်မၤစၢၤ တဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤ နၤလၢ နကမၤမုာ် ကိျၤဝဲၤကွာ်ဒီးၦၤသ့လီၤႉ

This video talks about the range of multicultural services offered by the Department of Human Services. If you are from a culturally and linguistically diverse background these services will assist you to do your business with us.

Page last updated: 4 May 2018