ខ្មែរ / Khmer - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

យើងផ្តល់ពត៌មានបកប្រែជាលាយល័ក្ខអក្សរ
សម្លេងសំរាប់ស្តាប់និងវីដេអូដើម្បីជួយដល់លោក
អ្នករៀនឲ្យបានកាន់តែច្រើនស្តីអំពី ការបង់ប្រាក់
និងសេវានានារបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយ ហើយមិនអាចទាញយកព័ត៌មានបកប្រែបាន សូមទាក់ទងmultilingual phone serviceរបស់យើង។. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

អាន / Read

មើលត្រួសៗនូវផលិតផលផ្សេងៗដែលបានបកប្រែជា លាយល័ក្ខអក្សរដែលផ្តល់នូវព័តមានស្តីអំពី ការបង់ប្រាក់និងសេវានានារបស់យើង។

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

ស្តាប់ / Listen

ស្តាប់ពត៌មានដែលបានបកប្រែស្តីអំពី ការបង់ប្រាក់និងសេវាមួយចំនួនរបស់យើង។

Listen to translated information about some of our payments and services.

Centrepay

ស្តាប់ដើម្បីស្វែងយល់ពី Centrepay ជាសេវា ហិរញ្ញវត្ថុដោយឥតគិតថ្លៃដែលក្រសួងផ្តល់ជូន។

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

អាន Centrepay អត្ថបទចម្លង / Read the Centrepay transcript

Changes to newly arrived resident’s waiting periods / ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះរយៈពេលរង់ចាំ របស់ពលរដ្ឋដែលទើបមកដល់ថ្មីៗ

ស្សូមស្តាប់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនានាទាក់ទងនឹងរយៈពេលរង់ចាំរបស់អ្នកស្នាក់នៅដែលទើបតែបានមកដល់ថ្មីៗ

Listen to changes to newly arrived resident’s waiting periods.

សូមអាន ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនានាទាក់ទងនឹង រយៈពេលរង់ចាំរបស់អ្នកស្នាក់នៅដែលទើបតែបានមកដល់ថ្មីៗ / Read changes to newly arrived resident’s waiting periods transcript

Family and Domestic Violence / អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងតាមផ្ទះ

ប់ពីរបៀបដែលយើងគាំទ្រ ហើយផ្តល់សេវាកម្មដល់ប្រជាជនដែល រងប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងតាមផ្ទះ។

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

អានប្រតិចារឹកនៃដំណើរការទាមទារ Families and Domestic Violence / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Financial Information Service

ស្តាប់ដើម្បីស្វែងយល់ពី Financial Information Service (FIS) FIS គឺជាសេវាដោយឥតគិតថ្លៃដែលផ្តល់ ឳវាទឯករាជ្យនិងជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយ ឲ្យលោកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់លោកអ្នកកាន់តែល្អនិងសំរេចបានគោលដៅរបស់លោកអ្នក។

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

អាន Financial Information Service អត្ថបទចម្លង / Read the Financial Information Service transcript

Gifting / ការផ្តល់ជារង្វាន់

ការផ្តល់ជារង្វាន់ ស្តាប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីថាតើការបរិច្ចាកប្រាក់ឬទ្រព្យ របស់លោកអ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់ការបង់ប្រាក់ Centrelink របស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច។

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

អាន ការផ្តល់ជារង្វាន់ អត្ថបទចម្លង / Read the gifting transcript

Multicultural services / កិច្ចបំរើពហុវប្បធម៌

ស្តាប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភេទជំនួយផ្សេងៗដែល យើងផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយ ភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស។

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

អាន កិច្ចបំរើពហុវប្បធម៌ អត្ថបទចម្លង / Read the multicultural services transcript

Page last updated: 4 May 2018