Information in your language

ພາສາ​ລາວ / Lao

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເອກະສານ​ຕີ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທີ່​ໄດ້​ແປ​​ເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊໍາລະ ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

   

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຊ່ວຍເຫຼືອແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບການແປຂອງພວກເຮົາ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ບໍລິການໂທລະສັບແບບຫຼາຍພາ ສາ ຂອງພວກເຮົາ.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.