Information in your language

ພາສາ​ລາວ / Lao

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ພວກເຮົາສະໜອງຂໍ້ມູນເປັນພາສາຂອງທ່ານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຈ່າຍຊໍາລະ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເສີມ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຂໍ້ມູນທີ່ແປແລ້ວ ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເປັນພາສາ ຂອງທ່ານ.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.