Individuals

Centrelink online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Child Support online accounts may experience intermittent issues due to scheduled maintenance.

Medicare online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Business
Individuals

Centrelink online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Child Support online accounts may experience intermittent issues due to scheduled maintenance.

Medicare online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Business

ພາສາ​ລາວ / Lao - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເອກະສານ​ຕີ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທີ່​ໄດ້​ແປ​​ເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊໍາລະ ​ແລະ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຊ່ວຍເຫຼືອແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບການແປຂອງພວກເຮົາ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ບໍລິການໂທລະສັບແບບຫຼາຍພາ ສາ ຂອງພວກເຮົາ. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Page last updated: 24 January 2018