македонски / Macedonian - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ние даваме печатени, аудио и видео информации кои ќе ви помогнат да дознаете повеќе за нашите исплати и услуги.

Ако користите помошни технички средства и не можете да пристапите до нашите преведени информации, ве молиме контактирајте со нашата повеќејазична телефонска служба. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Читај / Read

Прегледајте ја низата наши преведени текстови кои даваат информации за некои од нашите исплати и услуги.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Слушај / Listen

Слушајте преведени информации за некои од нашите исплати и услуги.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Centrepay / Centrepay

Слушајте за да дознаете за Centrepay, бесплатна финансиска услуга што ја дава одделот.

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

Читај Centrepay / Read Centrepay transcript

Changes to the assets test / Промени на проверка на имотна состојба

Слушајте ги промените на проверка на имотна состојба.

Listen to changes to the assets test.

Прочитајте ги промените во проверката на имотот / Read changes to the assets test

Financial Information Service / Financial Information Service

Слушајте за да дознаете за нашата Financial Information Service (FIS). FIS е бесплатна служба која дава независни и стручни финансиски совети за да ви помогне подобро да располагате со вашите пари и да ги постигнете вашите цели.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

Читај Financial Information Service / Read Financial Information Service transcript

Gifting / Давање подароци

Слушајте за да дознаете како подарувањето ваши пари или имоти може да влијае врз вашите исплати од Centrelink.

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

Читај Давање подароци / Read Gifting transcript

Keep your details up to date / Уточнување на вашите податоци

Слушнете ги начините како да ги одржувате вашите податоци точни.

Listen to ways to keep your details up to date.

Прочитајте го транскриптот како да ги одржувате вашите податоци точни / Read the keep your details up to date transcript

Multicultural services / Мултикултурни услуги

Слушајте за да дознаете за видовите помош што им ги нудиме на луѓето кои повеќе сакаат да зборуваат јазик кој не е англиски.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

Читај Мултикултурни услуги / Read Multicultural services transcript

Page last updated: 15 May 2018