Information in your language

नेपाली / Nepali

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

हाम्रो भुक्तानी र सेवाहरूको बारेमा तपाईले अधिक जान्न मद्दत गर्न हामी तपाईको भाषामा जानकारी प्रदान गर्दछौं।

यदि तपाई सहायोगी प्रविधि प्रयोग गर्नु हुन्छ र हाम्रो अनुवादित जानकारी पहुँच गर्न सक्नु हुन्न भने, तपाई आफ्नो भाषामा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Individuals

Families

Job seekers

Your health

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors

Help in an emergency