ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Page last updated: 24 January 2018