සිංහල / Sinhalese - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

අපගේ ගෙවීම් සහ සේවාවන් පිළිබඳව ඔබට වැඩි දුරටත් දැන ගැනීමට උපකාර පිණිස අප පරිවර්තනය කළ ප්‍රකාශන ලබා දෙන්නෙමු.

ඔබ සහායක තාක්ෂණය යොදා ගන්නේ නම් සහ අපගේ පරිවර්තිත තොරතුරු කරා ප්‍රවේශ විය නොහැකි නම් කරුණාකර අපේ multilingual phone service අමතන්න. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

කියවන්න / Read

අපගේ ගාස්තු සහ සේවාවන් පිළිබඳව තොරතුරු දැක්වෙන පරිවර්තනය කරන ලද අපගේ ලිඛිත නිෂ්පාදන පරාසය.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 23 January 2018