Information in your language

Tagalog / Tagalog

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Nagbibigay kami ng mga isinaling lathalain, audio at video para tulungan kang higit na malaman ang tungkol sa aming mga kabayaran at serbisyo.

Kung ikaw ay gumagamit ng assistive technology at hindi mo magamit ang mga impormasyong nakasalin sa iyong wika, mangyari lamang na makipag-ugnayan ka sa aming multilingual phone service.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.