Filipino (Tagalog) - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Nagbibigay kami ng mga isinaling lathalain, audio at video para tulungan kang higit na malaman ang tungkol sa aming mga kabayaran at serbisyo.

Kung ikaw ay gumagamit ng assistive technology at hindi mo magamit ang mga impormasyong nakasalin sa iyong wika, mangyari lamang na makipag-ugnayan ka sa aming multilingual phone service. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Makinig / Listen

Makinig sa impormasyon sa inyong wika tungkol sa ilan sa aming mga kabayaran at serbisyo

Listen to translated information about some of our payments and services.

Avoid a Debt / Iwasan ang utang

Makinig upang malaman kung ano ang magagawa mo upang maiwasang magkautang sa departamento.

Listen to learn about what you can do to avoid being in debt to the department.

Basahin Iwasan ang utang Transkrip / Read the avoid a debt transcript

Family and Domestic Violence / Ang pamilya at karahasan sa tahanan

Pakinggan kung paano namin sinusuportahan at binibigyan ng mga serbisyo ang mga taong apektado ng pamilya at karahasan sa tahanan.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

Basahin ang kopya ng pamprosesong pahayag ng Families and Domestic Violence / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Multicultural Services / Mga serbisyong multikultural

Makinig upang malaman ang tungkol sa mga uri ng tulong na ibinibigay namin sa mga tao na mas gustong magsalita ng wika bukod sa Ingles.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

Basahin Mga serbisyong multikultural Transkrip / Read the Multicultural Services transcript

Page last updated: 24 January 2018