Information in your language

Tagalog / Tagalog

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Nagbibigay kami ng impormasyon sa iyong wika upang matulungan kang malaman ang higit pa tungkol sa mga kabayaran at serbisyo.

Kung ikaw ay gumagamit ng teknolohiyang pantulong at hindi ma-access ang aming isinalin na impormasyon, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa iyong wika.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.