ภาษาไทย / Thai - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

เราจัดหาสิ่งตีพิมพ์ฉบับแปลไว้เพื่อช่วยให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินและการให้บริการของเรามากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณกำลังใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการแปลออกมา แล้วของเราได้ โปรดติดต่อ บริการโทรศัพท์ระบบหลายภาษา. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

อ่าน / Read

เลือกอ่านเอกสารผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปลแล้วของเราซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการต่างๆ บางประเภทของเรา

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

ฟัง / Listen

ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการแปลบางส่วนของการชำระเงินและการบริการของเรา

Listen to translated information about some of our payments and services.

Family and Domestic Violence / ความรุนแรงในครอบครัวและครัวเรือน

ฟัฟังว่าเราให้ความช่วยเหลือและบริการอย่างไรแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและครัวเรือน

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

โปรดอ่านใบสำเนาระเบียบการเรียกร้อง Families and Domestic Violence / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Page last updated: 24 January 2018