ትግርኛ / Tigrinya - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

ዝተተርጎሙ ሕታማት ዝነቕርበልኩም ብዛዕባ ናትና ክፍሊታትን ኣገልግሎታትን ብዝያዳ ንኽትፈልጡ ንምሕጋዝ እዩ፡፡

ብናይ ተክኖሎጅ ሓገዝ ትጥቀም እንተኾይንካ እሞ ንናትና ዝተተርጎመ መረዳእታ ክትጥቐም እንተዘይኺእልካ በጃኹም ንናትና ብብዙሕ ቛንቛ ናይ ስልኪ ሓገዝ መውሃቢ ኣዘራርቡ።. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

ምንባብ / Read

ብዛዕባ ሓደሓደ ነዳልዎ ክፍሊትን ግልጋሎታትን ዚምልከት መረዳእታ ብዝተፈላለየ ጽሑፋዊ ትርጉም ኣብናትና ኢንተርኔት ምርኣይ እዩ።

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

ልስተን / Listen

ልስተን ቶ ትራንስላተድ ኢንፎርማትኦን ኣቦዑት ጾመ ኦፍ ኦኡር ፓይመንትስ አንድ ሰርቪጨስ።

Listen to translated information about some of our payments and services.

Family and Domestic Violence / ናይ ስድራን ኣብ ገዛ ጐነጽ ምፍጣር

ብናይ ስድራን ናይ ገዛ ጐንጺ ፀገም ንዘለዎም ሰባት ብኸመይ ጌርና ሓገዝን ግልጋሎትን ክምነዳልው ጽን ኢልኻ ምስማእ።.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

ናይ Families and Domestic Violence ሕቶ ከይዲ ጽሑፍ ምንባብ / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Page last updated: 23 January 2018