Individuals

Centrelink online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Child Support online accounts may experience intermittent issues due to scheduled maintenance.

Medicare online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Business
Individuals

Centrelink online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Child Support online accounts may experience intermittent issues due to scheduled maintenance.

Medicare online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Business

Lea Faka-Tonga / Tongan - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

‘Oku mau ‘oatu ‘a e ngaahi fakamatala kuo pulusi mo liliu ki ho’omou leá ke tokoni ke mou ‘ilo ange ki he ‘emau ngaahi totongÍ mo e ngaahi sevesī.

'O kapau 'oku ke ngaue'aki 'a e tokoni fakatekinolosia pea 'oku 'ikai malava ke ma'u 'a e 'u fakamatala kuo 'osi liliu kataki fetu'utaki ki he'emau sevesi telefoni 'i he 'u lea kehekehe. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Lau / Read

Fakasiosio tokanga 'emau ngaahi koloa kuo liliu ki he ngaahi lea kehe 'a ia 'e ma'u mei ai 'a e fakahinohino 'oku fekau'aki mo e ni'ihi 'o 'emau ngaahi totongi mo 'emau ngaahi sēvesi.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018