Information in your language

Tiếng Việt / Vietnamese

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Chúng tôi phổ biến thông tin bằng văn bản, tập tin ghi âm và đoạn phim (video) đã được biên dịch để giúp quý vị hiểu rõ thêm về các khoản trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng công nghệ hỗ trợ và không thể tiếp cận thông tin đã được biên dịch của chúng tôi, vui lòng liên hệ với dịch vụ điện thoại đa ngôn ngữ.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Individuals

Families

Job seekers

Older Australians

Your health

People with disability

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors

Carers

Business