Tiếng Việt / Vietnamese - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Chúng tôi phổ biến thông tin bằng văn bản, tập tin ghi âm và đoạn phim (video) đã được biên dịch để giúp quý vị hiểu rõ thêm về các khoản trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng công nghệ hỗ trợ và không thể tiếp cận thông tin đã được biên dịch của chúng tôi, vui lòng liên hệ với dịch vụ điện thoại đa ngôn ngữ. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

 

Đọc / Read

Đọc các văn bản thông tin đã được dịch ra ngôn ngữ của quý vị về một số các khoản trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Nghe / Listen

Nghe các thông tin đã được dịch ra ngôn ngữ của quý vị về một số các khoản trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Avoid a debt /Tránh mắc nợ

Nghe những thay đổi vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017 đối với khoản nợ Centrelink.

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Đọc những thay đổi vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017 đối với khoản nợ Centrelink / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

Centrepay

Nghe để tìm hiểu về Centrepay. Đây là dịch vụ tài chánh miễn phí do Bộ cung cấp.

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

Đọc Centrepay Văn bản được ghi lại / Read Centrepay transcript

Changes to newly arrived resident’s waiting periods / Khoảng thời gian đợi đối với thường trú nhân mới đến

Nghe những thay đổi về thời gian đợi đối với cư dân mới đến

Listen to changes to newly arrived resident’s waiting periods.

Đọc những thay đổi về thời gian đợi đối với cư dân mới đến / Read changes to newly arrived resident’s waiting periods transcript

Changes to the assets test / Những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản

Nghe những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản.

Listen to changes to the assets test.

Đọc về những thay đổi đối với trắc nghiệm tài sản / Read changes to the assets test

Family and Domestic Violence / Bạo hành trong gia đình và trong nhà

Hãy nghe cách chúng tôi trợ giúp và cung cấp các dịch vụ cho người bị ảnh hưởng vì vấn đề bạo hành trong gia đình và trong nhà.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

Đọc các gia đình và các quá trình khẳng định bạo lực gia đình bạ / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Financial Information Service

Nghe để tìm hiểu về Financial Information Service (FIS). FIS là dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập và miễn phí về tài chánh để giúp quý vị kiểm soát tiền bạc khéo hơn cũng như đạt được mục tiêu của mình.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

Đọc Financial Information Service Văn bản được ghi lại / Read Financial Information Service transcript

Gifting / Cho/tặng

Nghe để tìm hiểu việc cho/tặng tiền bạc hoặc tài sản của quý vị có thể ảnh hưởng như thế nào đối với tiền trợ cấp lãnh từ Centrelink

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

Đọc Cho/tặng Văn bản được ghi lại / Read gifting transcript

Keep your details up to date / Luôn cập nhật chi tiết của quý vị

Lắng nghe những cách để luôn cập nhật chi tiết của quý vị

Listen to ways to keep your details up to date.

Đọc bản văn về luôn cập nhật chi tiết của quý vị / Read the keep your details up to date transcript

Reciprocal health care agreements

Nghe để tìm hiểu về việc tiếp cận dịch vụ y tế trong khi quý vị đang ở ngoài nước Úc theo thỏa thuận reciprocal health care agreements giữa Úc và một số quốc gia khác.

Listen to find out about accessing healthcare while you are outside Australia, under Australia’s reciprocal health care agreements with some other countries.

Đọc reciprocal health care agreements Văn bản được ghi lại / Read reciprocal health care agreements transcript

Report fraud / Tố giác Gian lận

Taskforce Integrity hiện khuyến khích người dân tố giác trường hợp gian lận.

Taskforce Integrity is encouraging members of the community to report fraud.

Đọc Report fraud Văn bản được ghi lại / Read Report fraud transcript

Taskforce Integrity

Taskforce Integrity hiện khuyến khích khách hàng duy trì chi tiết của mình luôn cập nhật.

Taskforce Integrity is encouraging customers to keep their details up to date.

Đọc Taskforce Integrity Văn bản được ghi lại / Read Taskforce Integrity transcript

When former customers still owe us money / Khi khách hàng cũ vẫn còn nợ/thiếu chúng tôi tiền

Nghe những thay đổi vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017 đối với khoản nợ Centrelink.

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Đọc những thay đổi vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017 đối với khoản nợ Centrelink / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

Xem / Watch

Multilingual Phone Service

Vi-đê-ô này nói về Multilingual Phone Service (Dịch vụ Điện thoại Đa ngôn ngữ) toàn quốc của Department of Human Services và cách thức để liên lạc chúng tôi nếu quý vị không nói tiếng Anh.

This video talks about the Department of Human Services’ national Multilingual Phone Service and how to contact us if you speak a language other than English.

Multicultural Services/ Các Dịch vụ Đa Văn hóa

Vi-đê-ô này nói về các loại dịch vụ đa văn hóa mà Department of Human Services cung ứng. Nếu quý vị có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác biệt, các dịch vụ này sẽ giúp quý vị giao tiếp với chúng tôi.

This video talks about the range of multicultural services offered by the Department of Human Services. If you are from a culturally and linguistically diverse background these services will assist you to do your business with us.

Xem thông tin bản dịch về một số khoản trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi.

View translated information about some of our payments and services.

New to Australia - Payments / Mới Sinh sống tại Úc (New to Australia) - Các khoản trợ cấp

Video này trình bày về các trợ cấp của Department of Human Services' Centrelink và dịch vụ miễn phí gọi là Centrepay. Centrepay giúp người lãnh trợ cấp lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm tiền để chi trả cho chi phí sinh hoạt như hóa đơn điện/ga/nước của gia đình.

This video talks about Department of Human Services' Centrelink payments and a free service called Centrepay. Centrepay helps people who get payments to budget and save money to pay for living expenses like household bills.

New to Australia - Medicare Card and Health Care Card / Mới Sinh sống tại Úc - Medicare Card và Health Care Card

Video này trình bày về Medicare Card và Health Care Card cũng như các hình thức giảm giá quý vị có thể được hưởng. Điều quan trọng là quý vị báo cho Bộ biết khi hoàn cảnh mình của thay đổi.

This video talks about the Medicare Card and the Health Care Card and the types of concessions you can get. It is important to tell the department when your circumstances change.

New to Australia - Looking for work / Mới Sinh sống tại Úc - Tìm việc làm

Video này trình bày về Newstart Allowance,là trợ cấp Centrelink Department of Human Services trả cho người đang tìm việc làm. Video này cũng giải thích những bổn phận người lãnh trợ cấp này phải thực hiện để tiếp tục được lãnh trợ cấp trong khi đang tìm việc làm.

This video talks about Newstart Allowance, a Centrelink payment that the Department of Human Services provides to people who are looking for work. It also explains the types of obligations that people who get the payment must meet, in order to keep receiving their payment while they look for work.

Page last updated: 15 May 2018